Rodbina Lavrič na Blokah že od leta 1560

Po krstnih knigah in po drugih župniških zapiskih so pršli Lavričevi v Novo va na št.15 (sedanja 48) šele okoli leta 1867 ali 1868 in sicer izpod Velikega vrha št.26 (sedaj št. 21).Pod veliki vrh pa so prišli Lavričevi okoli leta 1849 s Hudeg avrha št2 (sedaj št. 22). N Hudem vrhu pa se nahajajo Lavričevi že od začetka Bloške krstne knjige, to je od 1639. V kateri hiši so Lavričevi na Hudem vrhu prvotno živeli se ne da ugotoviti, ker tedaj še ni bilo hišnih številk. Ob uvedbi hišnih številk leta 1771 so bili na št.2, verjetno je, da so bili v isti hiši tudi prej.

Iz bloške mrliške knjige se da sklepati, da so bili Lavričevi na Hudem vrhu že pred letom 1639. Na Hudi vrh pa so Lavričevi verjetno prišli iz Loškega potoka, ki je spadal tedaj še pod Bloško župnijo. V letih 1639 do 1666 se da po bloški krstni knjigi ugotoviti 10 družin iz Loškega potoka, ki so se pisali Lavrič, zato je verjetno, da so tudi na Hudi vrh prišli Lavričevi iz Loškega potoka. Prvi Lavriči iz Hudega vrha so se enkrat pisali kot Lavrič drugič pa po domače Grbiša.

*Kot prvi znani Lavrič na Hudem vrhu se omenja v mrliški knjigi Grbiša Janez,ki je umrl na Hudem vrhu 22.04.1660 star okoli 100 let, torej je bil rojen okoli leta 1560, kje pa je bil rojen se ne ve. Njegova žena je bila verjetno Ana, ki je umrla 01.08.1665 stara 85 let in je vpisana kot žena Janeza Lavriča, rojena okoli leta 1580. Grbiša Janez tvori prvi znani rod Lavričevih prednikov

*Iz krstne knjige je verjetno, da so sredi 17 .stoletja živele na Hudem vrhu tri družine Lavričevih prednikovin sicer Lavrič ali Grbiša Matija, ki je imel z ženo Slavkoto ali Špelo v letih 1645 do 1656 tri otroke Luka, Jera in Uršolo; Lavrič ali Grbiša Mihael, ki je imel z ženo Nežo v letih 1652 do 1667 tri otroke Nežo in dve Mariji tretj adružina pa tvorita Lavrič ali Grbiša Peter in njegova žena Marina, ki sta imela leta1644 hči Uršulo. Imenovani Matija, Mihael in Peter so verjetno bratje in eden izmed teh treh otrok tvori drugi rod znanih Lavričevih prednikov. Kateri je pravi se ne da ugotoviti, kaer so bili vsi trije rojeni pred začetkom Bloške krsten knjige. Seznam družinskih gospodarjev iz leta 1699 omenja v Bloški Župniji dva Lavriča oba na Hudem vrhu in sicer Lavrič Anže in Lavrič Anže junior, To je Lavrič Anže ali Janez starejši in Lavrič Janez ali Anže mlajši.Janez starejši mora biti sin enega gornjih treh bratov Matije, Mihaela ali Petra, rojen že pred začetkom bloških krstbih knjig, zato ni mogoče ugotoviti točnih sorodnostnih razmerij. Janez mlajši pa mora biti prvorojeni sin Janeza starejšega rojen 01.06.1667 vpisan samo kot sin Janeza Lavriča in Helene brez kratkega imena. *Lavrič Janez ali Anže starejši je bil verjetno poročen z Nežo in je imel z njo sina Mihaela rojenega 12.09.1660 na Hudem Vrhu, drugič pa je bil poročen (15.02.1665) s Heleno (hčerko Jurija Muha) in imel z njo sledeče otroke: -Janez ali Anže mlajši  01.06.1667 -Tomaž 16.12.1668 -Marija 08.09.1671 -Primož 25.05.1673 -Jakob  22.06.1676  – Marjeta 18.06.1678

* Lavrič Janez ali Anže mlajši, ki je bil verjetno prvič poročen z neko Uršulo, ki je umrla leta  27.02.1711 vpisana v mrliško knjigo kot žena Janeza Lavriča z njo je imel dva otoka  – Anton 14.01.1695  – Neža 16.12.1701   drugič se je verjetno Janez mlajši poročil 20.04.1711 s Jero (hčerko Simona Turka s hudega  vrha )in imel z njo otroke:  – Slavkota 08.11.1713  – Tomaž 20.11.1719  – Blaž  03.02.1719  – Jurij  01.04.1721  – Gregor  03.03.1728  * Lavrič Jurij poročen leta 11.02.1754 z Uršolo rojeno Hiti Jurij naj bi bil podložnik graščine  Snežnik in je imel sledeče otroke  – Marjeta 06.07.1755  – Jera 23.02.1758  – Marija  03.03.1761  – Anton 01.05.1764  – Matija 20.02.1767  – Jernej   13.08.1769  – Magdalena  21.07.1772

* Lavrič Anton 01.05.1764 poročen 23.01.1797 z Marijo rojeno Rupar 30.01.1776 s katero sta  imela sledeče otroke:  – Andrej  23.10.1797  – Anton 23.05.1799  – Luka  11.10.1804  – Jurij   24.04.1813  * Lavrič Andej 23.10.1797 poročen s Barbaro rojeno Anzeljc dne 23.02.1824 s katero sta imela  sledeče otroke: – Janez 30.03.1826  – Anton 18.05.1831  – Franc 02.12.1833  – Terezija 19.08.1836  – Neža 23.01.1839  – Marjeta 10.07.1841  – Frančiška 28.05.1844  – Katarina   22.03.1849

* Lavrič Anton 18.05.1831 poročen s Terezijo rojeno Kraševec dne 09.11.1856 s aktero sta  imela sledeče otroke:  – Marija  06.12.1857  – Terezija 15.07.1859  – Frančiška 14.08.1861  – Marjeta 26.06.1863  – Katarina  22.11.1865  – Helena   26.03.1868  – Anton 14.07.1869  – Jernej   30.08.1870  – Mrtvo rojen  02.03.1873  – Jožef 21.03.1874  – Uršula  06.11.1875  – Ivana 18.09.1879  – Amalija  13.06.1881

* Lavrič Jožef 21.03.1874 poročen s Alojzijo Žgur s Poddrage dne 17.05.1897 s aktero sta imela  sledeče otroke: – Jožef Franc 25.03.1898  – Teodor 10.11.1899  – Aleksander  04.02.1902  – Alojzija  20.08.1903  – Marija Julijana  12.07.1907  – Štefanija Marija  04.12.1909  – Stanislav 05.11.1912  – Alojzij Anton  05.06.1914

* Lavrič Aleksander 04.02.1902 poročen s Ivano rojeno Urbas z Ivanjega sela dne 21.10.1929 s  katero sta imela dve hčeri in sicer  – Aleksandro Dušico  05.06.1930  – Ivano Tatjano 24.12.1940

* Lavrič Ivana Tatjana 24.12.1940 ima z Zlatkom Pregeljom 30.04.1932 sina in sicer  – Aleksandra  11.07.1975

* Lavrič Aleksander 11.07.1975 ima z Michello Yazbeck  08.09.1973 dva sinova in sicer:  – Žana 05.11.2004  – Philipa  03.04.2006

 

Zadnji Lavričev gospodar na Hudemu vrhu št.2 je bil Alojzij Lavrič rojen 06.08.1861 na HUdem  vrhu Št2, to je sin starejšega Andrejevega sina Janeza rojenega 30.03.1826 na Hudem vrhu 2.  Alojzij Lavrič je leta 1897 hišo in posestvo ma Hudem vrhu št.2 prodal in šel v Ameriko za njim pa  je nato odšla tudi njegova družina. Hišo in posestvo je je najprej kupil Turk Franc s Hudega vrha  št.24, katero je leta 1908 prodal naprej Jakobu Kočevarju, čigar dediči so še sedaj tam.

Andrej Lavrič je moral biti podjeten mož, po očetu je prejel posestvo na Hudemu vrhu št 2, sam  pa si je kupil pod Velikim vrhomhišo št 26, to pa je sedaj Volčjanoa gostilna se tja preselil in tam  imel še zadnjeg aotroka Katarino rojeno 22.03.1849. Nato je kupil še posestvo na Velikem vrhu št  13, kjer je bilprej Mihael Milavec. Kupil, pa je tudi št.6 ter št. 25., Posestvo na Hudem vrhu št2 pa  je prepustil starejšemu sinu Jerneju.
Podjetenje moral biti tudi Andrejev sin Anton Lavrič rojen 18.05.1831 na Hudem vrhu št.2. Po  očetu Andreju je prejel Veliki vrh št 26 in št. 13 sam pa j ekupil okoli leta 1880 še št 24, kjer so  bili predhodno Maziji. Na št 24 so bili v letih 1881-1883 orožniki. Pred letom 1867 je Anton Lavrič  kupil od staršev svoje žene hišo v novi vasi št. 15, kamor se je tudi preselil leta 1868, saj naj bi  bila tam rojena njegova hči Helena 26.03.1868 in anto še vsi ostali otroci. Ko se je Anton Lavrič  preselil v Novo vas sta oče Andrej in mati Barbara ostala pod velikim vrhom št.26 kjer sta tudi  umrla.

Anton Lavrič je bil v letih 1867-1870 bloški župan leta 1869 je dobil v Novo vas pošto, prvi poštni  predal Neudorf beiRakek in sicer 10.08.1869. Imel je tudi trgovino, gostilno, prenočišča in hladilnico,  kar pa se je po drugi svetovni vojni zaradi gospodarskih razmer zaprlo.Leta 1995 je Ivana Tatjana  Lavrič v starem salonu odprla gostinski obrat lokal kateri obratuje še dan danes in leta 2000 pričela z  izgradnjo apartmajske hiše katera je bila dograjena leta 2010 .